Ceník

                                                                       Ceník placených služeb 

                                             Příloha Knihovního řádu Místní knihovny VETLÁ

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
……0……..za kalendářní rok – děti do 15 let
……0……..za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.

II. Sankční poplatky a) Ztráta čtenářského průkazu - za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek …0…….

b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpůjček
- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslaní ……0…
2. upomínka ……0…
3. upomínka cestou zřizovatele ……0….

c) Náhrada všeobecných škod - čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
1/ uvedení do původního stavu
2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
3/ dodání jiného vydání díla
4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
manipulační poplatek ………50,-…../kus – u knih
                                        ………10,-….../kus – u periodik


Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2003


………………………………                                                                                                                     …….. ………………………………………..
podpis a razítko knihovny                                                                                                                                  podpis a razítko zřizovatele (OÚ )

Kontakt: Ivana Brožová  E-mail: ivabro@seznam.cz